HLEDAT
Filters
Váš nákupní košík je prázdný.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informační memorandum společnosti 3group s.r.o.

Vážený zákazníku,

dovolte nám informovat Vás o tom, jak ve společnosti 3group s.r.o. zpracováváme Vaše osobní údaje. Smyslem Informačního memoranda je poskytnout Vám informace zejména o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout, kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme, a jaká jsou Vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů. Společnost 3group s.r.o. se sídlem Úvoz 47, 602 00 Brno, provozovna SALONč4, Čápkova 4, Brno 602 00. Identifikační číslo: 28302923, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 59872 (dále jen „společnost 3group s.r.o.“), která je provozovatelem provozovny pod obchodním označením SALONč4  a internetového obchodu SALONč4  (dále jen „internetový obchod“) na internetových stránkách www.salonc4.cz, je jako správce osobních údajů povinna chránit Vaše osobní údaje a dodržovat povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

1.Osobní údaje

Společnost 3group s.r.o. získává osobní údaje zákazníků v rozsahu objednávkového formuláře, dostupného buď on-line na internetových stránkách www.salon4.czshop.salon4.cz nebo v tištěné podobě v provozovně SALONč4, Čápkova 4, Brno 602 00.shop

2. Oprávnění společnosti 3group s.r.o. ke zpracování osobních údajů

Společnost 3group s.r.o. je oprávněna zpracovávat osobní údaje z titulu uzavřené smlouvy za účelem plnění práv a povinností společnosti 3group s.r.o. vůči zákazníkům (jako například data o objednávkách, nákupech a informace o platbách) a oprávněných zájmů společnosti 3group s.r.o. (jako například zpracování osobních údajů pro statistické účely, informování zákazníků o aktivitách společnosti 3group s.r.o., záznamy pohybů na internetových stránkách společnosti 3group s.r.o. (tzv. cookies), předcházení hackerských útoků apod.), a to po dobu trvání smluvního vztahu mezi společností 3group s.r.o. a zákazníkem a na dobu nezbytně nutnou za účelem ochrany oprávněných zájmů správce a pro vypořádání vztahů z ukončení smluvního vztahu. Společnost 3group s.r.o. je také oprávněna zpracovávat osobní údaje z titulu plnění právní povinnosti za účelem splnění povinností uložených společnosti 3group s.r.o. veřejnoprávními předpisy.

Společnost 3group s.r.o. je dále oprávněna zpracovávat osobní údaje na základě uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Společnost 3group s.r.o. je oprávněna osobní údaje zpracovávat pro účely vyjádřené v souhlasu, kterými jsou realizace marketingových aktivit, vytváření průzkumů, analýz a obchodních statistik týkajících se nákupního chování a zasílání obchodních sdělení či pozvánek na akce pořádané společností 3group s.r.o. Analýzy vztahující se k nákupnímu chování a chování spočívají především ve vyhodnocování zákaznických dat s cílem vhodného přizpůsobení nabídky produktů a zkvalitnění poskytovaných služeb, a to včetně profilování. Profilováním rozumíme zpracování osobních údajů v podobě hodnocení některých osobních aspektů, jako například osobních preferencí, zájmů a nákupního chování. Využití tohoto postupu umožňuje společnosti 3group s.r.o. efektivně komunikovat se zákazníky, zejména je oslovovat s nabídkou zboží a služeb, které je opravdu zajímají.

Na základě uděleného souhlasu je dále společnost 3group s.r.o. oprávněna provádět automatizované zpracování osobních údajů (tedy bez jakéhokoliv zásahu člověka – ke zpracování se využívají výhradně automatické prostředky), přičemž takové automatizované zpracování může mít vliv na nabídky a/nebo benefity určené pro konkrétního zákazníka. Takové automatizované rozhodování může být nedílnou součástí některých procesů marketingového zpracování osobních údajů, zejména při cílení zvláštních nabídek a výhod zákazníkům.

3. Předávání osobních údajů

Společnost 3group s.r.o. může osobní údaje předávat třetím stranám za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, pokud je předání nezbytné pro zajištění řádného plnění smluvního vztahu mezi zákazníkem a společností 3group s.r.o., nebo dalším osobám za podmínek uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Na základě pověření společnosti 3group s.r.o. mohou být osobní údaje zpracovány zpracovateli v České republice i v zahraničí, a to v rozsahu nezbytně nutném pro stanovený účel zpracování. Zpracovateli dle předchozí věty se rozumí zejména osoby pověřené správou databáze osobních údajů nebo zajištěním jejího technického řešení, dále marketingové agentury, provozovatelé call center a poskytovatelé poštovních a doručovacích služeb. Seznam zpracovatelů, kterým společnost 3group s.r.o. aktuálně zpřístupňuje osobní údaje k dalšímu zpracování, je k dispozici na internetových stránkách společnosti 3group s.r.o.

4. Práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) máte právo požadovat informace o účelu zpracování osobních údajů, informace o rozsahu osobních údajů, které jsou předmětem zpracování a jejich kategorií, včetně údaje o zdroji, ze kterého byly osobní údaje získány, plánované době zpracování, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a informace o případných příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů.

Každý zákazník, který poskytl společnosti 3group s.r.o. své osobní údaje, má také právo:

a) požadovat od společnosti 3group s.r.o. přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz a/nebo omezení jejich zpracování;
b) na přenositelnost osobních údajů k jinému správci, je-li to technicky proveditelné;
c) jsou-li osobní údaje předávány do třetí země, být o tomto informován/a, jakožto i o vhodných bezpečnostních zárukách, které se vztahují na předání; Na Vaši žádost Vám tyto informace poskytneme bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.
d) kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů včetně práva na to, aby osobní údaje byly bez zbytečného odkladu vymazány nebo anonymizovány, pokud neexistuje žádný jiný právní důvod pro jejich zpracování. Odvolat souhlas je možné elektronicky na internetových stránkách společnosti 3group s.r.o., na e-mailové adrese KONTAKT@SALON4.CZ nebo písemně na korespondenční adrese společnosti SALONč4, Čápkova 4, Brno 602 00. Každý zákazník, který poskytl společnosti 3group s.r.o. své osobní údaje, má dále právo: e) vznést námitku proti zpracování osobních údajů z titulu oprávněného zájmu a plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci;
f) vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, které se ho týkají, což zahrnuje i profilování, jestliže se týká přímého marketingu.

Uvedená práva mohou zákazníci uplatňovat elektronicky na internetových stránkách společnosti 3group s.r.o., na e-mailové adrese KONTAKT@SALON4.CZ nebo písemně na korespondenční adrese společnosti 3group s.r.o. provozovna SALONč4, Čápkova 4, Brno 602 00.

Přijímání elektronických obchodních sdělení je možno zrušit prostřednictvím odkazu obsaženého v každém jednotlivém obchodním sdělení.

Domníváte-li se, že dochází k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů, můžete se obrátit se stížností na dozorový orgán veřejné správy, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz. Informace ohledně ochrany osobních údajů lze získat také na telefonní infolince 844 844 830.

Seznam zpracovatelů

Rywasoft s.r.o., IČ 07235658, sídlo Gorkého 93/51, Veveří, 602 00 Brno – správa serverů
Rudolf Kotulán, IČ 66558174, sídlo Erbenova 2, 602 00 Brno - provoz e-shopu
Geis Parcel CZ s.r.o., IČ 63077051, sídlo Zemská 211/I, 337 01 Ejpovice, okres Rokycany – přeprava

top